© Copyright  Consafe Logistics AB   |   Alle rechten voorbehouden


Welkom bij deze website, die eigendom is van Consafe Logistics AB

Gebruik van deze website

Copyright © Consafe Logistics AB. Alle rechten voorbehouden. Copyrights van derden voorbehouden.

De inhoud van deze website van Consafe Logistics is inclusief handelsmerken of ander intellectueel eigendom ofwel eigendom van Consafe Logistics of diens gelieerde ondernemingen, ofwel wordt gebruikt met toestemming van de eigenaren van dergelijke inhoud.

U mag de inhoud van deze website van Consafe Logistics onder de volgende voorwaarden bekijken, downloaden en afdrukken: (a) de inhoud mag uitsluitend worden gebruikt voor informatiedoeleinden en (b) de inhoud mag op geen enkele wijze worden aangepast. U mag de inhoud niet opnieuw publiceren, verspreiden, in afgeleide vorm voorbereiden of op een andere manier gebruiken dan hierin expliciet wordt toegestaan.

U verwerft geen enkel eigendomsrecht op enige inhoud van deze website van Consafe Logistics. Elk onbevoegd gebruik beëindigt de toestemming of de door Consafe Logistics AB verleende licentie.

Geen garantie

Consafe Logistics doet alles wat redelijkerwijs in zijn macht ligt om op deze website van Consafe Logistics voor nauwkeurige en bijgewerkte inhoud/informatie te zorgen. Maar de inhoud van deze website van Consafe Logistics wordt aangeboden zonder enige vertegenwoordiging of garantie, inclusief (zonder beperking) elke expliciete of impliciete garantie ten aanzien van tijdigheid, nauwkeurigheid en volledigheid, die alle hierbij uitdrukkelijk worden uitgesloten in de mate waarin de wet dat toestaat. Consafe Logistics kan de inhoud van zijn website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging wijzigen.

Tegelijkertijd doet Consafe Logistics alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze website van Consafe Logistics en de servers en de e-mails vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. We geven geen garantie dat deze website, servers en e-mails inderdaad vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Limitations of liability

Consafe Logistics AB, zijn dochterondernemingen of enige andere verbonden of gelieerde onderneming draagt geen enkele aansprakelijkheid inclusief (zonder beperking) enige aansprakelijkheid voor directe, speciale, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met de toegang tot (inclusief de mogelijkheid tot toegang) of gebruik van deze website van Consafe Logistics of de websites van enige verbonden derde. Elke dergelijke aansprakelijkheid is hierbij, in de mate waarin de wet dat toestaat, uitgesloten.

Gekoppelde websites

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden om de gebruiker van dienst te zijn. Toegang tot en gebruik van dergelijke website is uitsluitend voor risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van websites van derden is uitgesloten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, d.w.z. tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. Informatie over uw gebruik van deze website gegenereerd door de cookie (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server in Zweden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen samen te stellen van websiteactiviteiten voor de website-exploitanten en om aanvullende diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van website en internet. Google zal deze informatie ook doorsturen aan derden indien dat wettelijk is vereist of indien derden gegevens verwerken namens Google. In geen geval zal Google uw IP-adres koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt de installatie van cookies uitschakelen door het betreffende script in de instellingen van uw browsersoftware uit te schakelen, maar we zouden u er graag op willen wijzen dat u door dat te doen wellicht niet in staat bent om gebruik te maken van de volledige functionaliteit van de website. Door gebruik te maken van deze websites accepteert u dat Google gegevens verwerkt die door over u op bovengenoemde wijze en voor het vermelde doel zijn verzameld.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicaties vanwaaruit u bent verwezen. Indien paragrafen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettig of juist zijn, worden de inhoud en geldigheid van de overige delen daardoor niet beïnvloed.

Geldend recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld door en opgesteld en toegepast in overeenstemming met de Zweedse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicten in de wettelijke bepalingen van enig ander rechtsgebied. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden of uit het gebruik van deze website van Consafe Logistics voortvloeit, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van rechtbanken in Zweden.

Privacyverklaring

23-04-2018

Consafe Logistics AB hecht aan de bescherming van uw privacy. Deze verklaring zet nader uiteen welke stappen we zetten om uw persoonlijke informatie te beschermen bij het bezoeken van onze websites. Hij beschrijft de persoonlijke informatie die we verzamelen, voor welke doeleinden we dergelijke informatie verzamelen en uw keuzes met betrekking tot ons gebruik daarvan. De stappen die we zetten om uw persoonlijke informatie te beschermen en de wijze waarop u uw persoonlijke informatie kunt bekijken en corrigeren, worden hierin ook genoemd.

Ons gebruik van cookies en web beacons

Cookies zijn bestandjes die websites opslaan op uw harde schijf of in het geheugen van uw browser. We kunnen deze gebruiken om het aantal keren dat u de site hebt bezocht en het aantal bezoekers aan de site te traceren, om het gebruik door bezoekers van onze sites (inclusief de doeltreffendheid van online adverteren) te bepalen, de door u verstrekte informatie als uw voorkeuren op te slaan en om technische informatie op te slaan die nuttig is voor uw interactie met onze websites. We kunnen sessiecookies (cookies die worden verwijderd wanneer de sessie van uw browser eindigt) gebruiken om uw gebruikers-ID of elementen van uw gebruikersprofiel op te slaan, om uw bewegingen op onze websites te faciliteren (vooral in samenhang met het zoeken naar informatie en het plaatsen van orders) en voor andere informatie die nuttig is bij het beheren van de sessie. U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen doorgaans zo aanpassen dat u cookies kunt weigeren of wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u wellicht niet volledig de eigenschappen van de websites van Consafe Logistics of van andere door u bezochte websites ervaren.

Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

Behalve als op de hieronder beschreven wijze zal door uw via onze websites aan Consafe Logistics verstrekte persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming worden gedeeld buiten Consafe Logistics en de dochter- en gelieerde ondernemingen onder zijn controle.

Persoonlijke informatie

Bij het gebruik van onze website, softwareapplicaties of diensten wordt u mogelijk gevraagd persoonlijke informatie (naam, adres, e-mail, accountgegevens enz.) aan te leveren. Wij gebruiken deze informatie om onze website, toepassingen, klantendatabases en marketingmateriaal te beheren. We garanderen dat alle verstrekte persoonlijke informatie veilig wordt bewaard in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (EU-Verordening 2016/679). Verder stemt u er door het verstrekken van telefoon- en e-mailgegevens mee in dat Consafe Logistics langs die weg contact met u mag opnemen. U hebt het recht om te allen tijde een kopie te verlangen van de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten. Mocht u hiervan een kopie willen ontvangen of uit onze database verwijderd willen worden, neem dan contact op met ons op via marketing@consafelogistics.com.

Verzamelen en gebruik van informatie

Wij verzamelen alleen elementaire persoonlijke gegevens over u, en daaronder valt geen enkel speciaal type informatie of locatiegebaseerde informatie. Maar daaronder vallen wel naam, adres, e-mail enz. Deze persoonlijke gegevens worden verkregen uit vermeldingen op contactformulieren.

Consafe Logistics zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Door u verstrekte informatie die we voor marketingdoeleinden gebruiken, bewaren we totdat u ons bericht dat u deze zaken niet langer wilt ontvangen.

Indien wettelijk verplicht of redelijkerwijs noodzakelijk om aan reglementaire vereisten te voldoen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of om onze Algemene voorwaarden uit te voeren, bewaren we zo nodig gedurende een beperkte tijd ook enige andere gegevens van u.

Openbaarmaking aan dienstverleners

Consafe Logistics sluit overeenkomsten met andere ondernemingen om namens ons diensten te verlenen, zoals het hosten van websites, verzenden van informatie, verwerken van transacties en analyseren van onze websites. Wij leveren deze ondernemingen uitsluitend die elementen van uw persoonlijke informatie die ze nodig hebben om deze diensten te kunnen leveren. Het is deze ondernemingen en hun werknemers verboden om die persoonlijke informatie voor een ander doel te gebruiken.

Veiligheid

Consafe Logistics hecht aan de bescherming van de veiligheid van uw persoonlijke informatie. Wij passen een verscheidenheid aan veiligheidstechnologieën en -procedures toe om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen toegang, gebruik en openbaarmaking door onbevoegden. Voor sites waar u inlogt, draagt u zelf de verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw wachtwoord te garanderen en deze informatie niet aan anderen te onthullen. Wanneer u navigeert over een site waarop u hebt ingelogd, of vanuit een site naar een andere gaat die gebruikmaakt van hetzelfde inlogmechanisme, verifiëren we uw identiteit door middel van een versleutelde cookie die op uw machine is geplaatst.

Links naar andere sites

Onze websites kunnen links naar andere sites, bijvoorbeeld van klanten, partners en andere verbonden partijen van Consafe Logistics, alsook publicaties bevatten. Terwijl we proberen alleen sites te koppelen die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en de veiligheids- en privacyprocedures die door andere sites worden toegepast.

Kiezen hoe we uw gegevens gebruiken

Wij realiseren ons dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt en wij hechten eraan u te verzekeren dat u de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie zelf kunt beheren.

Met betrekking tot uw informatie die in ons bezit komt en erkennend dat het uw keuze is om ons van uw persoonlijk identificeerbare informatie te voorzien, hechten wij eraan om u volledig in staat te stellen om al het volgende te doen:

  • Onze veiligheidsprocedures houden in dat we een identiteitsbewijs kunnen verlangen alvorens we informatie, inclusief uw e-mailadres en eventueel uw adres, openbaren.
  • U kunt langs dezelfde weg ook te allen tijde contact met ons opnemen om de persoonlijke informatie inzake uw profiel die door Consafe Logistics wordt beheerd, te wijzigen, corrigeren of wissen.
  • Maar denk eraan dat informatie zichtbaar kan blijven indien u deze via sociale mediakanalen hebt gedeeld met anderen, zelfs na het verwijderen van uw account.
  • Voelt u zich te allen tijde vrij om ons uw gegevens toe te sturen door contact met ons op te nemen via marketing@consafelogistics.com.
  • U kunt u uitschrijven voor het ontvangen van onze marketingmails door op de link “uitschrijven” onderaan een willekeurige e-mail te klikken.
  • U kunt “uitschrijven uit deze lijst”, bijvoorbeeld voor een specifieke nieuwsbrief, of “uitschrijven uit alle lijsten” kiezen. Zodra u dat doet, ontvangt u niet langer e-mails van ons.

U kunt te allen tijde vragen om een leesbare kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten. Wilt u dat doen, neem dan contact met ons op via marketing@consafelogistics.com.

Als u denkt dat wij uw persoonlijke gegevens niet op de juiste wijze hanteren, hebt u altijd het recht en de mogelijkheid om u tot de plaatselijke autoriteit te wenden:
Denemarken: Inspectie | Noorwegen: Inspectie | Nederland: Autoriteit persoonsgegevens | Polen: Giodo | Zweden: Gegevens inspectieboard

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Consafe Logistics kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we dat doen, zullen we de datum “laatst bijgewerkt” aan de boven- en onderzijde van de privacyverklaring herzien. Wij zullen om uw opt-in toestemming vragen voor updates van deze verklaring die in wezenlijk opzicht het delen of gebruik van uw persoonlijke gegevens uitbreiden op wijzen die op het moment van verzamelen niet in deze privacyverklaring waren bekendgemaakt.

23-04-2018