Innen logistikk pleide automasjon å handle om arbeidskostnader og stadig bedre plassutnyttelse på lagrene. I dag handler det om å hjelpe bedriftene til å dekke behovet for stadig kortere leveringstider, slik at man gjør logistikken til et konkurransefortrinn.

Raskere leveranser krever en viss grad av automasjon. Det er nemlig begrenset hvor mye man kan oppnå med flere hender i arbeid. Man må imidlertid finne den rette balansen mellom mennesker og teknologi for å få det beste ut av det automasjonen kan tilby.

Disse fire spørsmålene vil hjelpe dere å finne den beste tilnærmingen for deres virksomhet.

Hvor raskt endrer virksomheten seg?

Når vi snakker om endringer, tenker vi ikke bare på produktutvalget. Vi tenker på bestillingsmønstre og salgsstrategi. Med detaljhandel i omnikanalen sendes stadig flere varer til distribusjonssentraler i stedet for til lagre. Med et krav om stadig raskere leveranser beveger detaljistene seg bort fra store lagre og over på et stadig større antall mindre adresser sentralt i byene. Distribusjonssentralene tar seg av alt fra lagerstyring til plukking.

På samme måte blir stadig flere prosesser fullført på lageret, for eksempel premontering av kjøkkenartikler, innsetting av kontantkort i telefoner eller preinstallering av operatørspesifikke funksjoner.

Når dere skal treffe avgjørelser angående automasjon, må dere vurdere hvordan disse og andre trender vil påvirke virksomheten fremover. Hvis dere tar i bruk for mye – eller feil type – automasjon, kan dere havne i en situasjon der dere ikke klarer å tilpasse dere de raske endringene.

Vurder hvor modent det eksisterende systemet er og velg en tilnærming som gir dere den fleksibiliteten dere trenger for å utvikle dere.

Hvor variert er produktutvalget deres?

Hvorvidt man skal oppnå nær full automatisering av lageret er avhengig av hvilke produkter dere håndterer. Jo mer ensartet utvalget er, desto mer vil dere ha nytte av automatiseringen.

Bulkvarer som toalettpapir er for eksempel ideelt til automatisering fordi det er lett å håndtere og ikke består av mange forskjellige lagerartikler. Produktet trenger bare å håndteres ved mottak og uttak, og selv det kan automatiseres.

Hvis produktutvalget deres er variert, må arbeiderne deres støttes av teknologien. Løsninger som mobile talesystemer bidrar til å sikre en rimelig ordretildeling, gir bedre ergonomi og muliggjør plukking av enkeltordrer og større ordrer i batcher. Automatiserte løsninger som fører hyllen ut til plukkeren, vil også langt på vei optimalisere plukkeprosessen.

Hvordan blir dere berørt av hensynene til helse, miljø og sikkerhet?

Mange land har egne HMS-forskrifter som skal regulere lagerdriften. I Danmark må selskapene for eksempel følge en grense for maksimal plukkvekt per dag. En automatisering av plukking og håndtering av tunge artikler vil gjøre arbeidet tryggere for arbeiderne, samtidig som produktiviteten øker og kostnadene synker.

Hvor lett er det å integrere systemene deres?

Hvis dere implementerer systemene hver for seg, vil dere få problemer. Prøv å velge integrerte løsninger i stedet for helt uavhengige automasjoner. Hvis ikke, kan det være at systemene deres i praksis gir dere et tap, siden ett system kanskje jobber med en kapasitet på 120 %, mens et annet bare klarer 79 %.

Ved å se på hele bildet kan dere definere de ulike arbeidsflytene og prioritere dem. Deretter kan dere styre blandingen av manuelt og automatisert arbeid, velge det systemet som er best for den samlede arbeidsflyten og sikre at dere får den teknologien, de prosessene og den dataintegrasjonen som genererer mest verdi for operasjonene deres.

Gå fra kostnadsbesparelser til verdiskaping

Dere kan summere opp disse fire punktene til ett poeng: hvordan dere ser på logistikken.

«Menneske mot maskin» er en tenkemåte. Hvis dere bare ser på logistikk i forhold til kostnadsbesparelser, risikerer dere å hemme fleksibiliteten og kanskje sette en grense for hvor langt det er mulig å komme. Men hvis dere tar hensyn til verdiskapingen, kan dere innføre integrerte prosesser som styrker personalet, som gjør det lett å skalere operasjonene, og som gir dere et varig konkurransefortrinn.

Eksperter på automatisert lagerstyring


Mikael Brorsson er produktsjef ved Consafe Logistics Astro WMS
Claes Jönsson er automasjonsekspert ved Consafe Logistics.