PÅ VEI MOT EN BÆREKRAFTIG FREMTID

I løpet av de 10–15 neste årene regner man med at flere hundre millioner mennesker vil slutte seg til den globale klassen av forbrukere. Det vil legge et konstant press på forsyningskjeden om å levere mer, bedre og raskere. I tillegg stammer størstedelen av forbrukerselskapenes miljøbelastning fra selve forsyningskjeden.

Skal vi nå de globale klimamålene og samtidig møte den økende etterspørselen etter forbruksvarer, må alle selskaper som er involvert i forsyningskjeden, vektlegge bærekraft. Målet med en bærekraftig forsyningskjede er å bedre lønnsomheten samtidig som det tas miljømessig og sosialt ansvar for å oppnå bærekraftig ytelse på lang sikt.

Skal vi lykkes, må dette perspektivet gjennomsyre samtlige deler av forsyningskjeden. Og jobben starter på lageret.

CONSAFE LOGISTICS – 40 ÅR MED LANGSIKTIG TENKING

Med 40 års erfaring fra lagerstyringsbransjen har vi langsiktig tenking i blodet. Vi er kjent for våre varige kunde- og partnerforhold basert på tillit og en felles innsats for å føre bransjen inn i fremtiden. Sammen utvikler vi teknologi og løsninger som gjør det mulig å utnytte verdens ressurser mest mulig effektivt.

Vi hjelper kundene å optimalisere og sikre seg bedre kontroll over lagerdriften og dermed å oppnå langsiktig økonomisk vekst. Vi bidrar til å ta vare på miljøet gjennom å utvikle løsninger som holder bruken av energi, plass, personressurser og transport på et minimum. Og med utgangspunkt i verdiene våre arbeider vi for sosial inkludering, både i eget selskap og ved kundenes lagre.

VÅR LØSNING

MØTE ETTERSPØRSELEN

BEDRE LØNNSOMHETEN

TA ANSVAR

TENKE LANGSIKTIG

CONSAFE LOGISTICS OG FNS BÆREKRAFTSMÅL

Agenda 2030 med FNs bærekraftsmål ble vedtatt av samtlige av FNs medlemsland i 2015. Agendaen utgjør en felles handlingsplan for fred og velferd for mennesker og miljø, både nå og i fremtiden. Kjernen i handlingsplanen er de 17 målene for bærekraftig utvikling. Vi ønsker å være med og bidra positivt, og har derfor plukket ut fem av disse som rettesnor i arbeidet vårt.

VI VET AT VI IKKE KAN GJØRE ALT, MEN VI KAN GJØRE NOE.

Det er avgjørende at vi tar vare på personressursene våre. Vi arbeider mot diskriminering og mobbing. Vi vektlegger en sunn og balansert livsstil og et fleksibelt arbeidsmiljø der digitale verktøy betyr at vi kan jobbe smart og unngå stress. Vi tilbyr treningsmuligheter med blant annet massasje og yoga, og dessuten gunstige pensjons- og forsikringsordninger.

Målet er alltid å ha en bredt sammensatt og likestilt arbeidsstyrke. Bedre kjønnsbalanse inngår i inkluderingsarbeidet vårt, og vi har 24 % kvinner i ledende stillinger, blant annet som administrerende direktører og programvaresjefer.

ANSATTE

Vi bryr oss om de ansatte og forsøker alltid å hjelpe dem med å utvikle og uttrykke seg. Gjennom Consafe Logistics Academy tilbyr vi utviklingsprogrammer som HPP (High Potential Programme).

LEVERANDØRER/SAMARBEIDSPARTNERE

Det ligger i kulturen vår å bygge relasjoner og engasjere andre. Vi tilbyr fleksible forretningsmodeller og tar leverandørenes behov på alvor. I samarbeid med Samhall gir vi personer med funksjonsnedsettelser muligheten til å komme i jobb.

KUNDER

Med løsningene våre kan kundene planlegge, jobbe og implementere løsninger på en smartere måte. Dermed kan de spare tid, oppnå bedre ergonomi og samtidig sikre likestilling blant de ansatte.

VEKST

Løsningene våre strømlinjeformer arbeidsprosesser og kutter kostnader, slik at både våre egne og kundenes medarbeidere kan jobbe mer effektivt og med større nøyaktighet. Det legger til rette for økonomisk vekst, både på kort og lang sikt.

Vi tilbyr kundene innovative tekniske løsninger basert på produktivitet, kvalitet og samarbeid. Løsningene sikrer optimal flyt i og rundt lageret, med smartere plukkruter, mindre slitasje og et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Det kan spare kundene for både tid og penger og gi større presisjon i arbeidet.

Som programvareselskap bruker vi smarte algoritmer med stor gjennomslagskraft. Gjennom å hjelpe kundene å velge riktig emballasje, oppnå høyere lastegrad på biler og finne optimale ruter for lagerplukking – noe som gir mindre slitasje og lavere strømforbruk – kan løsningene våre bidra til å redusere karbonfotavtrykket.

CONSAFE LOGISTICS OG AGENDA 2030

De tre hovedelementene i FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling er vår rettesnor for hvordan vi kan bidra til å forme fremtiden i positiv retning.

SOSIAL INKLUDERING

Vi arbeider for sosial inkludering, både i vårt eget selskap, i kundenes lageranlegg og hos samarbeidspartnerne våre.

ØKONOMISK VEKST

Vi hjelper kundene å optimalisere og skaffe seg bedre kontroll over lagerdriften.

BEVARING AV MILJØET

Vi utvikler løsninger som kutter forbruket av energi, plass og transport.

ASTRO WMS® – EFFEKTIVITET OG BÆREKRAFT HÅND I HÅND

Målet med Astro WMS® er å hjelpe kundene med å optimalisere forsyningskjedeoppgaver, både på og utenfor lageret, slik at de kan oppnå mer med mindre bruk av ressurser. Dette er selve kjernen i bærekraftsbegrepet. Å ha et bærekraftig lager vil si å bruke det bedriften har med større omtanke og dermed redusere mengden av ressurser som trengs til den daglige driften. Lagerstyring er derfor et viktig verktøy for å løse bærekraftsutfordringene.

FINN UT HVORDAN ASTRO WMS® KAN BIDRA TIL EN BÆREKRAFTIG FORSYNINGSKJEDE.